top of page

รางวัลและเกียรติยศของโรงเรียน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

1. โรงเรียนสุขเจริญผลได้รับรางวัลพระราทาน ประจำปี 2546

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน          รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอสรภัญญะ      ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2536 

3. ได้รับรางวัลพระราชทาน “เทพทอง” สาขาองค์กรดีเด่น

    ประจำปีการศึกษา 2546 

4. เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2539 

5. ได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 

    ประจำปีการศึกษา 2545 

6. ผ่านการประเมินโรงเรียนสดใสปลอดภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2546 

7. การประปานครหลวงให้การรับรองน้ำประปาดื่มได้ 

8. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2548  

9. ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2548 

10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง              สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 

11. รางวัลอนุบาลดีศรีสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2551 

12. รางวัลชนะเลิศ “โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมแว่น” 

      ปี 2551

13. ได้รางวัลชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผู้นำการอ่าน

      ระดับประเทศ ปี 2552

14. ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์โครงการเชิดชูเกียรติ

      สถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดี        เด่นของมูลนิธิธารน้ำใจ  ปี 2553 

15. ได้รับรางวัลเด็กดี V-STER ผู้นำฟื้นฟูกิจกรรมโลกครั้งที่ 6 ปีการศึกษา        2554, 2555, 2556, 2557, 2558 และ 2559

bottom of page