top of page

ประวัติโรงเรียน

เปิดทำการสอนตั้งแต่ วันที่  26 กันยายน พ.ศ. 2521 ในชื่อ

โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญผล เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล อายุตั้งแต่ 3-6 ปี 

เป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 6 ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องธุรการห้องประกอบการ

ห้องเรียน 4 ห้องเรียน และ โรงอาหาร ในปีแรกมีนักเรียน 50 คน

ครูผู้สอนและครูผู้ช่วย 5 คน

ด้านการบริการให้ความสะดวกสบายกับผู้ปกครอง

โดยทางโรงเรียนได้จัดรถ รับ-ส่ง นักเรียน 

ด้านบริหารโดยมีนางเพ็ญศรี สุขเจริญผล เป็นผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ

และนางพจนีย์ ปัญญาหลัก เป็นครูใหญ่

วัตถุประสงค์ ของการสร้างโรงเรียนอนุบาลสุขเจริญผลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

มีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีและสอนให้นักเรียนเริ่มรู้จักระเบียบวินัยและการใช้ชีวิตในสังคมใหม่

ที่แตกต่างจากสังคมในบ้าน จนทำให้โรงเรียนเป็นที่วางไว้วางใจและรู้จักของบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันโรงเรียนสุขเจริญผลมีจำนวนนักเรียนและบุคลากรดังนี้

• นักเรียนจำนวน 1,749 คน 
• ครูจำนวน 90 คน 
• โภชนาการและแม่บ้านจำนวน 30 คน 
• พนักงานขับรถจำนวน 25 คน

bottom of page