top of page

  CLASSES  

หลักสูตรการเรียนการสอน

     โรงเรียนสุขเจริญผลจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้

- ภาษาไทย

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- สุขศึกษาพลศึกษา

- ศิลปะ

- การงานอาชีพ

- เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     โดยจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีความรู้ประสบการณ์มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม-จริยธรรม และเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบสามารถดำรงตนอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นปฐมวัย/อนุบาล

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
2. กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย 
6. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
8. อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จากความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

Please reload

ด้านกิจกรรม
 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งส่งเสริมนักเรียนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทของกิจกรรม:

กีฬาสี, เข้าค่ายลูกเสือ, ทัศนศึกษาต่างจังหวัด

ดนตรี
 
โรงเรียนสุขเจริญผล ได้เปิดสอนดนตรีไทยให้กับ นักเรียนทุกระดับชั้น  ตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล

เครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้อง:

ระนาดเอก, ขิม, ฆ้องวง, ซอ, กีตาร์, อูคูเลเล่, กลอง, เบส, วงโยธวาทิต

คอมพิวเตอร์
 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอแก่การจัดการเรียนการสอน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน  ตลอดจนมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง:

Microsoft Word, Microsoft Powerpoint 

สื่อการเรียนการสอน
 
โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดหาและผลิตสื่อการสอนขึ้น เช่น วีดีทัศน์ ซีดีรอม เพื่อการศึกษา โทรทัศน์เรียนทางไกลวังไกลกังวล

สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง:

Video, CD/DVD, โทรทัศน์ทางไกล

bottom of page