top of page
Pink Sand
S__13778967.jpg

รับสมัครนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

สมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2567

รับส่วนลด 1,000 บาท

 รับสมัครนักเรียนใหม่ 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

  • เตรียมอนุบาล เทอมละ 15,000.-

  • อนุบาลปีที่ 1-3 เทอมละ 14,000.-

  • ประถมศึกษาปีที่ 1-2 เทอมละ 13,600.-

  • ประถมศึกษาปีที่ 3-6 เทอมละ 13,600.-

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอมละ 14,000.-

*เพิ่มเติมค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท

Hide and Seek

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสมุดสุขภาพ (หน้าที่มีตารางฉีดวัคซีน) 
- รูปถ่ายสีนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
- หนังสือรับรอง ปพ.7 (อนุบาล 2-3)

หลักฐานการรับสมัคร

      ชั้นอนุบาล

Classroom Furnitures

- ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
- รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สี ขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน 4 รูป 

- ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
- สูติบัตรและทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร 
(ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
- ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของบิดา-มารดา 
(ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
(กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา ให้ยื่นเอกสารของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย) 
- (ในกรณีที่นักเรยนเป็นบุตรบุญธรรม) เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม

(ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
- (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียน, บิดา-มารดา ทุกหน้าที่บันทึกรายการ 
(ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานการรับสมัคร

      ชั้นมัธยม 1

Modern Architecture

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา

- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป 
- ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) 
- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
- เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
- เอกสารสมุดบันทึกการเรียนรู้ (ปพ.9) 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา

หลักฐานการรับสมัคร

     ชั้นประถมศึกษา

bottom of page