top of page

สแกน QR CODE เข้ากลุ่มไลน์

ทางโรงเรียนสุขเจริญผลขอให้ผู้ปกครองเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร

โดยการสแกน QR CODE เข้าไลน์กลุ่มตามห้องเรียนและระดับชั้นของนักเรียน

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

ผ่านกลุ่มไลน์ครูประจำชั้นในแต่ละห้องเรียน เพื่อทำความรู้จักระหว่างท่านผู้ปกครองและครูประจำชั้น ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 


(ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเข้าเฉพาะห้องเรียนของบุตรหลานของท่าน

**เพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูล**)

กลุ่มไลน์ครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน

QR-CODE (1)_0.jpg
QR-CODE (2).jpg
QR-CODE (3)_0.jpg
QR-CODE (4).jpg
QR-CODE (5).jpg
QR-CODE (6).jpg
QR-CODE (7).jpg
QR-CODE (8).jpg
bottom of page