top of page
White Structure

รับสมัครนักเรียนใหม่

ผ่านระบบออนไลน์

DSC00950.jpg

หลักฐานการรับสมัครชั้นอนุบาล

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- สำเนาสมุดสุขภาพ หน้าวัคซีน
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป 
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา และนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา (กรณีเปลี่ยนแปลงให้แนบหลักฐาน)

บริการที่โรงเรียนจัดให้

 • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ
 • ห้องสมุดมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 • สระว่ายน้ำระบบ Over Flow System
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ติดตั้ง TV ทุกห้องเรียน
 • ห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา
 • ค่ายคณิตศาสตร์ (จินตคณิต)
DSC01068.jpg

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา และนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา (กรณีเปลี่ยนแปลงให้แนบหลักฐาน)
- ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
- ปพ.6 เอกสารรายงานพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล
- ปพ.19/1 (หนังสือนำส่ง)
- ปพ.7 ใบรับรองผลการเรียน
- ปพ.8 เอกสารระเบียนสะสม
- สำเนาการรับวัคซีน

 

หลักฐานการรับสมัคร
     ชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

 • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
 • line
 • YouTube Long Shadow
 • TikTok
bottom of page