top of page

1 กรกฎาคม 2567

 • กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

10-12 กรกฎาคม 2567

 • สอบกลางภาคเรียรที่ 1 / 2567

15 กรกฎาคม 2567

 • กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

 

18 กรกฎาคม 2567

 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดคลองเก้า

 

22 กรกฎาคม 2567

 • วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

 

26 กรกฎาคม 2567

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

9 สิงหาคม 2567

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

บุคลากรและผู้บริหาร

รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี
ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

สมัครเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

วันชาติ พก.jpg
ประมวลภาพ
กิจกรรมนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
DSC01560.jpg
บรรยากาศภายในโรงเรียน
ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

 • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
 • line
 • YouTube Long Shadow
 • TikTok
bottom of page